Deep Analysis

January 21, 2020

“ไวรัสโคโรนา” การกลับมาของพวกอุบาทว์กาลีโลก และผลกระทบเชิงเศรษฐกิจอันอาจเกิดขึ้น

ข่าวคราวการพบผู้ติดเชื้อไวรัสปอดอักเสบสายพันธุ์โคโรน่าในประเทศเราถึง 2 คน ทำให้ผมและผู้ที่เคยทราบถึงความรุนแรงของไวรัสประเภทนี้ เกิดความกังวล จึงต้องนำข้อเขียนชิ้นนี้มาปรับปรุงให้อ่านกันอีกครั้ง